Zapraszamy na szkolenia w zakresie pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020


18.01.2016

Nowa perspektywa finansowa, nowe szanse dla przedsiębiorczych

Cel szkolenia:

5 dniowe warsztaty poświęcone kompleksowemu omówieniu funduszy UE w nowej perspektywie finansowej 2014-2020:
• nowe Programy Operacyjne realizowanych w latach 2014-2020
• krajowe uwarunkowania nowego okresu programowania
• System zarządzania funduszami europejskimi na szczeblu krajowym i regionalnym
• Procedury finansowania, kwalifikowalności wydatków.

Szkolenie kierowane jest zarówno do osób, które posiadają doświadczenia w ubieganiu się o środki UE w poprzedniej perspektywie finansowej, jak i osób, które w projektach stawiają pierwsze kroki.

Metodologia:

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

Program szkolenia:

Część I – 4 godziny dydaktyczne
1.Sesja wstępna – powitanie i rozpoczęcie szkolenia.
• Autoprezentacja uczestników szkolenia.
• Prezentacja doświadczeń w zakresie realizacji projektów unijnych przez uczestników.
2. Polityka spójności na lata 2014-2020.
• Cele i założenia polityki spójności na lata 2014-2020
• Dokumenty strategiczne regulujące wsparcie z polityki spójności w nowym okresie
programowania.
• Źródła informacji na temat programów pomocowych.
• Zasady finansowania projektów:
- Sposoby finansowania projektów: dotacje, pożyczki, gwarancje
- Poziom dofinansowania i wkład własny (pieniężny i niepieniężny).
- Pomoc publiczna w projektach na lata 2014-2020
- Zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków
• Pułapy finansowe dla konkretnych obszarów tematycznych.
Część II – 20 godzin dydaktycznych
3. Dostępne Fundusze Europejskie na lata 2014-2020.
• Zasady dotyczące dofinansowania projektów unijnych.
• Programy Operacyjne realizowane w latach 2014-2020.
• Zmiany w systemie zarządzania funduszami europejskimi na szczeblu krajowym i
regionalnym.
a) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).
• Najważniejsze obszary wsparcia:
- gospodarka niskoemisyjna,
- przystosowanie do zmian klimatu,
- zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem,
- ochrona środowiska naturalnego,
- efektywność wykorzystania zasobów w sektorze środowiska,
- dziedzictwo kulturowe,
- zrównoważony transport,
- bezpieczeństwo energetyczne,
- sektor zdrowia.
b) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR).
• Najważniejsze obszary wsparcia:
- budowa nowych i wzmacnianie istniejących powiązań między sektorem nauki a
przedsiębiorstwami,
- rozwój innowacyjności przedsiębiorstw,
- wzmocnienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.
c) Program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).
• Najważniejsze obszary wsparcia:
- zatrudnienie i mobilność pracowników,
- włączenie społeczne i walkę z ubóstwem,
- inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie,
- wzmacnianie sprawności i efektywności państwa.
d) Program Polska Cyfrowa.
• Najważniejsze obszary wsparcia:
• Powszechny dostęp do szybkiego internetu;
• e-Administracja i otwarty rząd;
• Podniesienie jakości i dostępności e-usług publicznych,
• Poprawa cyfrowej efektywności funkcjonowania administracji rządowej,
• Poprawa dostępności informacji sektora publicznego oraz zasobów publicznych,
• e-Integracja grup wykluczonych cyfrowo i upowszechnienie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).
e) Program dla Polski Wschodniej.
• Najważniejsze obszary wsparcia:
- podnoszenia poziomu innowacyjności makroregionalnej gospodarki w oparciu o
specjalizacje ponadregionalne, przy jednoczesnym wzmacnianiu potencjału sektora
nauki i badań;
- aktywizacji zasobów pracy i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
- budowania powiązań transportowych i nowoczesnej infrastruktury
elektroenergetycznej.
f) Program Pomoc Techniczna.
g) Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020.
h) Regionalne Programy Operacyjne.
i) Program dotyczący rozwoju obszarów wiejskich.
j) Program dotyczący rozwoju obszarów morskich i rybackich.

4. Część praktyczna: Dobra praktyka w skutecznym aplikowaniu o środki z UE oraz w realizacji projektu unijnego ( 2 dni – 16 godzin dydaktycznych).
1. Dobre zasady pisania projektów inwestycyjnych
• zasady przygotowania projektu inwestycyjnego
• źródła finansowania
• budżetu projektu, kwalifikowalność wydatków w projekcie,
• oceny wniosku- karta oceny formalnej i merytorycznej projektu
• błędy powodujące odrzucenie projektu na etapie oceny formalnej i merytorycznej.
2. Przygotowanie dokumentacji projektowej
• praca warsztatowa nad przygotowaniem wybranych aspektów projektu na podstawie studium
przypadku (case study): definiowanie pomysłu/idei projektu i formułowanie jego koncepcji,
definiowanie celów i zadań projektu,
definiowanie wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania projektu,
• konstrukcja budżetu i harmonogramu zadań projektu według wykresu Gantta
• analiza systemu oceny i kryteriów wyboru projektów
• zasady prawidłowego opracowania wniosku o dofinansowanie oraz biznes planu inwestycji.
3. Realizacja projektu:
• Zarządzanie projektem.
• Rozliczanie i księgowanie wydatków projektu.
• Ewaluacja i monitoring.
4. Konsultacje i podsumowanie warsztatów szkoleniowych.

Koszt udziału:

Szkolenie trwa 5 dni (40 godzin dydaktycznych). Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00-17.00.Szkolenie prowadzone jest w postaci warsztatów, stąd też maksymalna liczba uczestników to 10 osób. W każdym dniu szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch.

Informacje organizacyjne:

Opłata z tytułu udziału w szkoleniu wynosi: 2100,00 zł netto (+23% VAT) i obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu,
- materiały dydaktyczne, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów
praktycznych,
- materiały piśmiennicze [notatnik, długopis],
- zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe.

Termin szkolenia:

18-22 kwietnia 2016 r.

Zakończenie projektu „Skuteczna menadżerka ds. komercjalizacji innowacji- przewagą konkurencyjną dolnośląskich firm”


15.12.2014

Projekt „Skuteczna menadżerka ds. komercjalizacji innowacji- przewagą konkurencyjną dolnośląskich firm” realizowany w okresie 01.12.2012r. – 31.08.2014 r zakończył się sukcesem. W projekcie wzięło udział 90 kobiet zatrudnionych w 60 dolnośląskich MŚP, działających w branżach B+R oraz branżach rozwojowych dla Dolnego Śląska.

W ramach projektu przeprowadzono 768 godzin szkoleń oraz 288 godzin warsztatów komputerowych. Dodatkowo wszystkim uczestniczkom projektu udzielono wsparcia w ramach treningu personalnego, którego efektem był wzrost poczucia wiary we własne możliwości, możliwość awansu i konkurowania na rynku B+R.

Będziemy szkolić menadżerki ds. komercjalizacji innowacji


14.11.2012

Nasza Fundacja będąc Instytucją Otoczenia Biznesu od grudnia 2012r. będzie realizować projekt "Skuteczna menadżerka ds. komercjalizacji innowacji- przewagą konkurencyjną dolnośląskich firm".

Projekt jest skierowany do pracowniczek dolnośląskich firm, które chcą podnieść kwalifikacje i zdobyć nowy zawód menadżerki ds. komercjalizacji innowacji. Ze szkoleń, warsztatów i ćwiczeń może skorzystać 90 kobiet.

Niedługo podamy więcej szczegółów dotyczących możliwości zgłaszania się do projektu. Zgłoszenia przyjmujemy już od grudnia 2012r.

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Zapraszamy do współpracy

12.07.2010W zwiazku z realizacją projektu "Zarządzanie zmianą gospodarczą- tylko w partnerstwie" zapraszamy do współpracy przy realizacji projektu, ekspertów zajmujacych się tematyką zmiany gospodarczej. Prosimy o kontakt via e-mail: irs@irs.org.pl lub tel./faks: 71 342 14 20

IRS otrzymał dotację w ramach POKL!

12.05.2010Z przyjemnością informujemy, iż projekt Fundacji pt. "Zarządzanie zmianą gospodarczą-tylko w partnerstwie" znalazł się na piątym miejscu listy rankigowej w ramach Poddziałania 8.1.2 POKL i został rekomandowany do dofinansowania. Celem projektu jest utworzenie lokalnego Partnerstwa dla powiatu wałbrzyskiego , którego celem będzie stworzenie lokalnej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą. Wkrótce przedstawimy Państwu więcej informacji.
O Instytucie Cele i zadania Projekty zakończone Projekty w realizacji Blog
Design by ViartMedia